Codul de etică și conduită profesională

Codul de etică este o declarație a principiilor și așteptărilor care guvernează comportamentul membrilor societății.

1. Principii

 1. Integritate. Integritatea membrilor SAMER stabilește încrederea și astfel oferă baza pentru a se baza pe judecata lor.
 2. Obiectivitate. Obiectivitatea membrilor SAMER prezintă cel mai înalt nivel de obiectivitate profesională în colectarea, evaluarea și comunicarea informațiilor despre activitatea sau procesul în care sunt implicați. Membrii SAMER fac o evaluare echilibrată a tuturor circumstanțelor relevante și nu sunt influențați în mod nejustificat de propriile interese sau de alții în formarea judecăților proprii.
 3. Confidențialitate.Membrii SAMER respectă valoarea și dreptul de proprietate asupra informațiilor pe care le primesc și nu dezvăluie informații fără autoritatea corespunzătoare, cu excepția cazului în care există o obligație legală sau profesională în acest sens.
 4. Competență.Membrii SAMER aplică cunoștințele, abilitățile și experiența necesară în îndeplinirea serviciilor.

2. Deontologie

Scopul Codului este promovarea unei culturi etice în participarea ca membru al SAMER.

Un Cod de etică este necesar și adecvat membrilor SAMER, întemeiat pe încrederea depusă în asigurarea obiectivă proprie privind managementul riscului, controlul și guvernanța.

Codul de etică al SAMER furnizează următoarele principii și reguli de conduită:

 • Integritate
 • Obiectivitate
 • Confidențialitatea
 • Competenţă

Regulile de conduită descriu normele de comportament așteptate de membrii SAMER. Aceste reguli sunt un ajutor pentru interpretarea principiilor în aplicații practice și sunt destinate să ghideze conduita etică a membrilor SAMER.

Îndrumările pentru membrii SAMER care deservesc alte persoane specializate în domeniul energetic. Acestea se referă la membrii SAMERi și la cei care furnizează servicii de management sau audit energetic.

3. Aplicabilitate și utilizare

Acest Cod de Etică se aplică atât persoanelor fizice, cât și entităților care furnizează servicii energetice, membri ai SAMER.

Pentru membrii SAMER încălcările Codului vor fi evaluate și administrate în conformitate cu procedurile de disciplină ale SAMER. Faptul că o anumită conduită nu este menționată în Regulamentul de conduită nu îl împiedică să fie inacceptabil sau discreditabil și, prin urmare, membrul să fie pasibil de măsuri disciplinare.

4. Principiul confidențialității

 • Membrul SAMER va fi prudent în ceea ce privește utilizarea și protecția informațiilor dobândite în cursul îndatoririlor sale
 • Membrul SAMER nu va folosi informații pentru niciun câștig personal sau în vreun fel care ar fi contrar legii sau în detrimentul obiectivelor legitime și etice ale organizației.

5. Principiul competenței

Auditorii interni aplică cunoștințele, abilitățile și experiența necesară în îndeplinirea serviciilor de audit intern.

6. Reguli de comportament

Membrii SAMER:

 • Se vor angaja doar în acele servicii pentru care au cunoștințele, abilitățile și experiența necesare.
 • Va efectua servicii energetice în conformitate cu Standardele internaționale pentru practica profesională.
 • Își vor îmbunătăți continuu competența, eficacitatea și calitatea serviciilor lor.

Codul de etică este o îndrumare autoritară dată de SAMER pentru membrii săi în profesiile Manager sau Auditor energetic. Codul de etică face parte din cadrul internațional al practicilor profesionale.

Membrii SAMER sunt de acord să respecte acest cod de etică și conduită profesională.