Statutul Societății

Choose from our wide range of portfolio layouts

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER) este o asociație profesională care își desfășoară activitatea în cadrul Asociației Energia Inteligentă.
Art. 2. Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România își are sediul în România, municipiul Cluj-Napoca, str. Baritiu, nr. 28, jud. Cluj.
Art. 3. Organizarea și funcționarea SAMER sunt stabilite prin prezentul statut.
Art. 4. SAMER este o organizație deschisă, cu membri persoane fizice și juridice autorizați ca Auditori Energetici sau atestați ca Manageri Energetici, ori în cazul persoanelor juridice ca societăți prestatoare de servicii energetice, care recunosc prezentul statut și doresc să-și aducă contribuția la realizarea obiectivelor sale. Numărul de membri este nelimitat.
Art. 5. SAMER are ca scop principal promovarea intereselor profesionale și sociale ale auditorilor și managerilor energetici, realizarea unității de acțiune a acestora, în vederea întăririi autorității, prestigiului titlului și profesiei de Auditor și Manager energetic, colaborarea între și dezvoltarea profesională a membrilor, respectiv pentru dezvoltarea pieței serviciilor de eficiență energetică din România și din Uniunea Europeană.


CAP. II. OBIECTIVE
Art. 6. SAMER are următoarele obiective principale:
a) să contribuie la recunoașterea rolului profesiei de Auditor și Manager Energetic ca factor determinant în evoluția tehnică și economică a societății românești, prin dezvoltarea durabilă a economiei;
b) să faciliteze participarea membrilor la programe de formare și dezvoltare profesională, cercetare științifică, de educație și alte programe, cu finanțare internă și externă;
c) să sprijine libera inițiativă, organizarea de activități de consultanță, expertiză, perfecționare, formare și reconversie profesională prin cursuri și altele asemenea, în scopul adaptării Auditorilor și Managerilor energetici la cerințele pieței muncii;
d) să organizeze și să participe la activități de educație continuă pentru Auditorii și Managerii energetici;
e) să sprijine dezvoltarea cercetării științifice, să stimuleze și să susțină activitățile creatoare ale Auditorilor și Managerilor energetici, valorificarea rezultatelor obținute și protecția acestora, conform legii;
f) să organizeze dezbateri profesionale prin conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii, mese rotunde;
g) să editeze, să tipărească și să difuzeze publicații și lucrări de larg interes;
h) să participe, la solicitarea organelor legislative, guvernamentale, locale și socio-profesionale, la elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative, sau a altor reglementări în domeniile auditului/managementului energetic, organizării tehnice și tehnologice a unităților economice, organizării și desfășurării învățământului tehnic, cercetării, proiectării și producției;
i) să colaboreze cu organe și organizații guvernamentale, academii, instituții de învățământ superior, institute și centre de cercetare și proiectare, precum și cu instituții, organizații și asociații neguvernamentale;
j) să se afilieze la organizații internaționale cu preocupări și implicații în problematica auditorilor /managementului energetic, să mențină relațiile de colaborare existente, să organizeze congrese, reuniuni și alte manifestări tehnico-științifice cu participare internațională și să participe la manifestări similar în străinătate;
k) să acționeze pentru exercitarea profesiei de Auditor și Manager Energetic cu respectarea principiilor deontologice și Codului de etică specifice;
l) să inițieze și dezvolte parteneriate cu asociațiile și instituțiile care activează în domeniul energetic și al eficienței energetice (exemple: ESCOROM, Fondul Român pentru Eficiența Energiei, CREESC etc.).

CAP. III. MEMBRI. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
Art. 7. Societatea este alcătuită din membri, persoane fizice și juridice, conform definirilor:
a) persoanele fizice posesoare ale unei autorizații valabile de Auditor Energetic sau atestat valabil de Manager Energetic pentru localități sau Manager Energetic pentru industrie recunoscute în România și în Uniunea Europeană;
b) persoane juridice atestate ca societăți specializate în audit energetic, servicii de management energetic, societăți prestatoare de servicii energetice;
c) alte categorii de persoane cu specializare profesională din domeniul eficienței energetice, fără nici un fel de limitare pe criterii de cetățenie, etnie, sex, rasială sau confesională, cu aprobarea conducerii asociației.
Art. 8. Înscrierea în Societate a membrilor se face prin completarea unei cereri, care se supune aprobării conducerii Societății.
Art. 9. Membrii Societății au următoarele drepturi:
a) să participe la acțiunile organizate de către societate;
b) să folosească baza materială a societății în scopurile pentru care a fost create, cu aprobarea conducerii SAMER;
c) să fie sprijiniți în exercitarea profesiei lor în condiții optime;
d) să participe la programe de educație continuă, dezvoltare profesională, evenimente dedicate eficienței energetice etc. organizate sau promovate prin facilitarea SAMER;
Art. 10. Membrii Societății au următoarele obligații:
a) să cunoască și să respecte statutul societății;
b) să cunoască și să respecte Codul de etică al inginerului și codurile de etică impuse prin norme și regulamente elaborate de către ANRE;
c) să contribuie la realizarea obiectivelor societății;
d) să desfășoare activități care să contribuie la creșterea prestigiului Societății și a profesiei de Auditor și Manager Energetic;
e) să nu desfășoare activități care să prejudicieze imaginea Societății și a profesiei de Auditor și Manager Energetic;
f) să nu desfășoare activități politice în cadrul Societății;
g) să achite cotizația anuală în cuantum de 100 lei/an pentru persoane fizice.
Art. 11. Membrii Societății își pierd această calitate dacă:
a) încalcă grav prevederile statutului și ale codurilor de etică ale profesiei de inginer, respectiv cele impuse de către ANRE;
b) au fost condamnați pentru o faptă penală în legătură cu exercitarea profesiei, li s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicției exercitării profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă, li s-a retras autorizația/atestatul sau li s-a întocmit cazier judiciar;
c) hotărârea de retragere a calității de membru este de competența Conducerii alese, care a aprobat înscrierea în societate.
Art. 12. Membrii Societății se pot retrage din SAMER, pe baza unei cereri adresate conducerii.


CAP. IV. ORGANIZARE ȘI CONDUCERE
Art. 13. Organul de conducere al societății este Adunarea Generală, convocată cel puțin o dată pe an și Consiliul Director. Între Adunările Generale societatea este condusă executiv de un Consiliu Director format din președinte, vicepreședinte și secretar general, care se întrunesc cel puțin o dată la șase luni.
Art. 14. Adunarea Generală este legal constituită dacă este prezentă cel puțin majoritatea simplă din numărul total al delegaților, membri individuali. În situația în care procentul de participare nu este realizat, Adunarea Generală este reprogramată după 30 zile și se consideră legal constituită, indiferent de numărul delegaților prezenți.
Art. 15. Adunarea Generală a Societății are următoarele atribuții:
a) aprobă statutul și îl modifică după caz;
b) aprobă Planul de acțiune pentru anul în curs;
c) aprobă Codul de etică;
d) aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului Director;
e) stabilește strategia și obiectivele generale ale societății;
f) alege președintele Societății și pe ceilalți membri ai Consiliului Director pentru o perioadă de patru ani;
g) revocă președintele Societății și pe ceilalți membri ai Consiliului Director, prin votul majorității simple a participanților, în condițiile respectării Art. 14;
h) dizolvă și lichidează asociația și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare.
Art. 16. Hotărârile Adunării Generale sunt luate cu o majoritate de două treimi a delegaților prezenți, exprimată prin vot deschis.

Conducerea aleasă prin votul majorității pentru primul mandat 2017 – 2021:
Președinte
Dr. Ing. Andrei CECLAN – Manager energetic pentru localități
Vice-președinte
Dr. Ing. Ioan ISTRATE BITIR – Auditor energetic
Secretar general
Ing. Cosmin BACIU – Manager energetic pentru industrie